Fram till år 2013 har ersättning utgått ifrån STS och Riksstämmenämnden till personer
som hållit forskningsrapport vid riksstämman. Ersättningen har bestått i fritt inträde till
stämman samt 1500 kr för att täcka del av kostnaden för resa och övernattning. En
översyn av kostnaderna har dock gjorts, och man har beslutat att framöver inte
regelmässigt utbetala denna summa. Inför 2013 års stämma har man meddelat att det
ändå ska gå att ansöka om bidrag i de fall då inte kostnaden kunnat bäras av t ex
arbetsgivaren, men det är osäkert om detta även gäller kommande års rapporter.

Årets rapportörer består till 40 % av studenter i grundutbildning eller helt
nyexaminerade tandläkare. Deras rapport baseras vanligen på det vetenskapliga projekt
som utgör examensarbete på kandidat- eller masternivå, och som av handledarna
bedömts hålla så hög vetenskaplig kvalitet att det meriterar presentation vid stämman.
Vi är glada att se dessa unga rapportörer bland oss, och det är angeläget att främja deras
fortsatta intresse för odontologisk forskning. Det finns dock inte medel avsatta inom
grundutbildningen för vetenskaplig rapportering, och nya arbetsgivare ser inte heller
alltid att kostnaden ryms inom klinikens ekonomi, vilket riskerar att begränsa deras
möjligheter till deltagande.

Därför föreslås härmed Årsmötet 2013:

 • att Svenska Endodontiföreningen vid behov stöttar dessa rapportörer ekonomiskt för att
  även framöver möjliggöra deltagande av unga forskningsintresserade. Förslaget innebär
  att styrelsen efter skriftlig ansökan till föreningen kan bevilja ett bidrag om 1500 kr per
  rapportör, att utbetalas i efterhand mot uppvisande av handlingar som styrker utgiften.
  Detta under förutsättning att kostnaderna inte täcks av STS och Riksstämmenämnden
  framöver, samt att föreningens ekonomi är i god balans och tillåter denna kostnad.

Förslaget bifölls och protokollfördes vid Svenska Endodontiföreningens Årsmöte 2013

Om du uppfyller ovanstående förutsättningar och har anmält en rapport till kommande riksstämma kan du ansöka om ekonomiskt stöd från föreningen. Skriv ett mail som innehåller ditt namn, rapportens titel, och en motivering till att du behöver ekonomiskt stöd. Mailet skickas till info@endodontiforeningen.se  

Styrelsen beaktar ditt önskemål och återkommer så snart som möjligt med besked.