(antagna vid konstituerande sammanträde 1977-11-17, senaste revision 2021)

§1

Svenska Endodontiföreningen har till uppgift:

 • att främja forskning, utbildning och klinik inom ämnesområdet endodonti
 • att representera specialiteten inför myndigheter och andra organisationer
 • att bevaka sina medlemmars intressen i frågor av social och ekonomisk natur
 • att samarbeta med övriga ämnesföreningar
§2

Fullt medlemskap kan förvärvas av den som är verksam inom eller hyser särskilt intresse för ämnesområdet endodonti och som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.

Skriftlig anhållan om inträde i föreningen göres hos styrelsen, som beslutar om inval.

Associerat medlemskap (= medlemskap utan rösträtt) kan efter styrelsens beslut erhållas av särskilt intresserad person även utan tandläkarexamen eller av utländsk tandläkare.

Hedersledamot kan – oberoende av nationalitet och förbundstillhörighet – kallas av föreningen.

§3

Medlemsavgift erläggs årligen till föreningen med ett belopp som av denna vid årsmötet bestämts. Medlem, som fyllt eller under verksamhetsåret fyller 66 år, kan efter ansökan till styrelsen befrias från medlemsavgift.

Medlem, som icke senast den 31 dec samma år erlagt stadgad medlemsavgift för verksamhetsåret, anses ha utträtt ur föreningen. Samma gäller medlem med fullt medlemskap som under verksamhetsåret utträtt ur Sveriges Tandläkarförbund; fråga om associerat medlemskap prövas enligt §2.

Nytt inträde kan av styrelsen beviljas, varvid styrelsen för varje enskilt fall fastställer i vad mån den återinträdande skall erlägga resterande avgifter.

Inbetalda avgifter återbetalas ej.

§4

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§5

Föreningen avhåller ordinarie sammanträde minst en gång varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Ett ordinarie sammanträde utgör föreningens årsmöte och skall, om ej särskilda skäl föreligger, hållas under hösten.

Extra sammanträde skall hållas om styrelsen så påfodrar eller då minst 1/5 av föreningens medlemmar gjort skriftlig framställan härom. Vid extra sammanträde kan beslut endast fattas i frågor som upptagits i kallelsen.

§6

Kallelse till sammanträde och föredragningslista skall delgivas medlemmarna per post senast 3 veckor före ordinarie sammanträde och 1 vecka före extra sammanträde.

§7

Vid årsmötet skall följande förekomma:

 1. Val av justeringsmän
 2. Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår.
 3. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Fastställande av årsavgift
 6. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
 7. Val av två revisorer jämte en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning under nästkommande verksamhetsår
 8. Val av valnämnd för nästkommande verksamhetsår
 9. Ordförande och/eller sekreterarens rapport om hittillsvarande verksamhet under pågående verksamhetsår
 10. Föreliggande frågor
 11. Övriga ärenden
§8

Vid omröstning på föreningens sammanträden äger varje medlem med fullt medlemskap en röst. Om ej annat begäres sker val och annan omröstning öppet. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst vid öppen omröstning, vid sluten sker lottdragning. Röstning med fullmakt är tillåten.

Föreningen är beslutsmässig, då minst 1/5 av föreningens medlemmar är närvarande. Varje närvarande medlem får med fullmakt endast företräda ytterligare 1 medlem.

Styrelseledamot får ej deltaga i val av revisorer, revisorssuppleant eller ledamöter i valnämnd, ej heller deltaga i omröstning i frågan om ansvarsfrihet.

§9

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt ytterligare en ledamot. Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande.

All omröstning inom styrelsen sker öppet med utslagsröst för ordföranden vid lika röstetal.

Vid telefonsammanträde, där samtliga styrelseledamöter ej deltager samtidigt, skall protokollet justeras av samtliga ledamöter.

§10

Styrelsen åligger:

-att handha föreningens angelägenheter

-att under gemensamt ansvar förvalta dess tillgångar

-att till årsmötet avgiva en av styrelsen undertecknad berättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår.

§11

Ordföranden åligger:

-att kalla till föreningens och styrelsens sammanträden

-att vid föreningens och styrelsens sammanträden leda förhandlingarna samt själv deltaga i justering av protokoll

-att som främste representant för föreningen tillse att dess intressen bevakas.

§12

Vice ordföranden åligger:

-att vid ordförandens förfall utöva dennes funktioner och att i övrigt biträda denne.

§13

Sekreteraren åligger:

-att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden

-att föra korrespondans och i laga tid utsända kallelser etc

-att föra diarium över föreningen berörande in- och utgående handlingar.

§14

Skattmästaren åligger:

-att föra noggranna specificerade räkenskaper över föreningens ekonomi

-att emottaga inflytande medel och verkställa alla av föreningen eller styrelsen beslutade utbetalningar

-att före verksamhetsårets slut infordra alla medlemsavgifter

-att föra matrikel över föreningens samtliga medlemmar

-att för varje verksamhetsår avsluta räkenskaperna och minst 2 månader före nästföljande årsmöte hålla dem jämte räkenskapshandlingarna tillgängliga för revisorerna

-att uppgöra budget för kommande verksamhetsår samt föreslå årsavgifter.

§15

Revisorerna åligger:

-att granska styrelsens förvaltning

-att senast 14 dagar före årssammanträdet till styrelsen avlämna revisionsberättelse jämte yttranden angående ansvarsfrihet.

§16                     

Föreningens valnämnd utgöres av två ledamöter.

§17

Valnämnden åligger:

 • att avge förslag till kandidater i alla stadgeenliga eller av föreningen eller styrelsen beslutade val
 • att då förslag avser val upptaget på dagordningen för årsmötet inventera intresset bland medlemmarna att kandidera, samt inlämna förslag till styrelsen i så god tid att förslaget kan delgivas medlemmarna i kallelsen till årsmötet.
§18

Ändring av dessa stadgar samt beslut om föreningens upplösning kan ske endast vid 2 på varandra följande sammanträden varav minst ett ordinarie och med minst 3 månaders mellanrum, varvid godkännande fordrar minst 2/3 majoritet av de vid mötena röstberättigade.

Förslag till ändring av stadgar eller föreningens upplösning skall senast 2 månader före ordinarie sammanträde skriftligen ingivas till styrelsen, som har att jämte ett eget yttrande däröver delgiva detsamma för föreningens samtliga medlemmar senast 3 veckor före sammanträdet.

Vid det sista sammanträdet skall beslutas om hur föreningens tillgångar skall disponeras.