Årsmöte för Svenska Endodontiföreningen 2022

Plats: Svenska Mässan, Göteborg. Lokal: R2

Datum: 17 november 2022

Tid:  kl. 15:45-17:00

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av justeringspersoner (2 st)
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. Frågan om Årsmötet är stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Frågan om Årsmötet är beslutsmässigt
 9. Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår
  1. Aktiviteter under de sista månaderna 2021 (ordf)
  2. Bokslut 2021 och föreningens tillgångar (kassör)
 10. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av två revisorer jämte en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning under nästkommande verksamhetsår
 15. Val av valnämnd för nästkommande verksamhetsår
 16. Ordförande och kassörs rapport om hittillsvarande verksamhet under pågående verksamhetsår (Bilaga)
 17. Föreliggande frågor:
  1. Förslag om nytt forum för ST-handledare
 18. Övriga ärenden

Välkomna!

Styrelsen för Svenska Endodontiföreningen genom ordförande Maria Pigg