Årsmöte för Svenska Endodontiföreningen 2020

Plats: Digitalt möte via Zoom-länk: https://mau-se.zoom.us/j/68003370292

Klicka på länken så kommer du automatiskt till mötet, man behöver inte ladda ner någon app eller program

Datum: 12 november 2020

Tid:  kl. 17:00 (efter forskningsrapporterna)


Årsmötets öppnande

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Val av justeringspersoner (2 st)
 4. Fastställande av dagordning för mötet
 5. Frågan om Årsmötet är stadgeenligt utlyst
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Frågan om Årsmötet är beslutsmässigt
 8. Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår.
 9. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Förslag om stadgeändringar §16 och §17 enligt bifogat dokument
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av 2 revisorer jämte en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning under nästkommande verksamhetsår
 15. Val av valnämnd för nästkommande verksamhetsår
 16. Ordförande och/eller sekreterarens rapport om hittillsvarande verksamhet under pågående verksamhetsår
 17. Föreliggande frågor
 18. Övriga ärenden

Välkomna!

Styrelsen för Svenska Endodontiföreningen genom ordförande Helena Fransson.