Svenska Endodontiföreningens medlemsträffar med falldiskussion

För att säkerställa att våra digitala terapimöten följer regelverken för sekretess och tystnadsplikt samt genomförs på säkert sätt ber vi er uppmärksamma några viktiga förhållningsregler:

För att säkerställa att sekretess/tystnadsplikt följs:

Naturligtvis är det var och ens ansvar att känna till och respektera lagstiftning avseende sekretess/tystnadsplikt i tandvården. För vidare läsning: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets–och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

och sammanfattas så här av Sveriges Tandläkarförbund:

”Generellt innebär tystnadsplikten inom tandvården, oavsett huvudman, att uppgifter om patientens hälsa eller personliga förhållanden inte får lämnas ut till någon annan än de som direkt vårdar patienten, om det inte är helt klart att uppgiften kan röjas utan att patienten eller någon närstående lider men eller om patienten har samtyckt till det.” För vidare läsning: https://tandlakarforbundet.se/rad-regler/sekretess-och-tystnadsplikt-tandvarden/

Vi vill be alla som bidrar med fall att tänka på följande:

  • Inga personuppgifter såsom personnummer, namn, adress, foton eller annan personlig information som gör att patienten kan identifieras får finnas med när fallet presenteras. Om det finns skäl att tro att patienten ändå skulle kunna vara igenkänningsbar för någon vid mötet kan man överväga att ändra eller utelämna detaljer i patientbeskrivningen, såsom kön, ålder, eller anamnesuppgift som inte påverkar diagnostik, terapiplanering eller prognos. Det är alltså centralt att man säkerställer att patientens identitet inte röjs, eftersom effektiv avidentifiering av uppgifterna innebär att patienten inte kan lida men av att uppgifterna delas.
  • Den andra möjligheten är att patienten gett sitt medgivande till att uppgifterna delas i syfte att bedömning av fallet kan göras med hjälp av andras kompetens. Detta ska finnas dokumenterat i patientjournalen. Vid Svenska Endodontiföreningens terapimöten tillämpas ändå kravet på avidentifierade uppgifter.

För att säkerställa att det digitala mötet är säkrat mot obehöriga:

– Vid terapimöten via Zoom kommer endast personer anmälda i förväg att kunna ansluta till mötet. Vid mötet kommer funktionen Väntrum (”waiting room”) att användas för att säkerhetsställa att inga obehöriga kan delta under mötet.

– Deltagarens användarnamn på Zoom ska tydligt ange hens identitet (detta kan enkelt ändras i den personliga Zoom-profilen), och deltagaren ska vara beredd att visa sig i bild vid anmodan.

– Om man befinner sig i en offentlig miljö när man deltar i mötet (via dator eller telefon) har man eget ansvar för att inte obehöriga personer kan lyssna eller se skärmen.

Sidan uppdaterad: 2023-03-19

  • Inläggskategori:Nyhet